Академія метрології України

Дослідження і промисловість

Дата публікації : 05.12.2015

Шановні колеги !

 

Верховна Рада України прийняла нову редакцію закону "Про наукову і науково-технічну діяльність". Відповідний проект закону №2244а у першому читанні за основу підтримали 235 народних депутатів.

Метою Закону є модернізація законодавчого забезпечення сфери наукової і науково-технічної діяльності.

У Законі вводиться низка нових положень, які передбачають можливість науковим установам за погодженням із власником (власниками) входити до інших об'єднань юридичних осіб із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності з метою виконання своїх статутних завдань.

Документом також вводиться норма, якою державним науковим установам та державним університетам, академіям, інститутам надається право бути співзасновниками господарських товариств з метою використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Проектом закону законодавчо унормовується створення такого елемента інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності як центр колективного користування науковим обладнанням. Центри колективного користування науковим обладнанням створюються з метою надання доступу вітчизняним та іноземним вченим до унікального обладнання для проведення ними наукових досліджень, для залучення студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

З метою усунення "фінансової дискримінації" галузевої науки порівняно з бюджетними науковими установами у законопроекті передбачено перенесення "тягаря" фінансування доплат до наукових пенсій з державних небюджетних та недержавних наукових установ, вищих навчальних закладах на державний бюджет та Пенсійний фонд України.

Проект Закону містить нову статтю, яка передбачає створення Національного фонду досліджень України, основною функцією якого буде грантова підтримка виконання наукових досліджень і розробок, розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок високого рівня, організації та проведення конференцій, симпозіумів та інших комунікативних наукових заходів, стажування наукових працівників, у тому числі за кордоном, популяризації науки. Крім того, положеннями проекту Закону передбачено створення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Створення такої ради як постійно діючого консультативно-дорадчого органу при Кабінеті міністрів дасть можливість забезпечити ефективну взаємодію представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки.

Також Згідно Закону України (№2244а)  «Про наукову та науково-технічну діяльність», громадські організації у науковій і науково-технічної діяльності, якою є Академія метрології України, відносяться, так як і наукові установи, університети, академії, інститути,  до Суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності.

Права та обов’язки Громадських наукових організацій визначаються с статях:

Стаття 4. Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності

Суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади, громадські організації у науковій та науково-технічній діяльності (далі - громадські наукові організації).

Стаття 17. Громадські наукові організації

Громадські наукові організації є об'єднаннями вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів науки, захисту фахових інтересів, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом.

Громадські наукові організації підлягають реєстрації та діють відповідно до законодавства про об'єднання громадян з урахуванням положень цього Закону.

Громадські наукові організації можуть створювати тимчасові наукові колективи, утворювати для виконання статутних завдань науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні, консалтингові, пошукові організації, співпрацювати із іноземними та міжнародними організаціями, бути колективними членами міжнародних науково-фахових об'єднань, спілок, товариств відповідно до законодавства України.

Стаття 18. Взаємовідносини органів державної влади і громадських наукових організацій

Органи державної влади можуть залучати громадські наукові організації за їхньою згодою до участі у підготовці та реалізації рішень стосовно наукової і науково-технічної діяльності, наукової і науково-технічної експертизи, науково-технічних програм, проектів і розробок та у взаємодії з ними інформувати населення про безпеку, екологічну чистоту, економічну та соціальну значущість, екологічні та соціально-економічні наслідки реалізації відповідних програм, проектів і розробок.

Скачать : ProektZU.pdf
Дата публікації : 11.30.2017

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !!!

Запрошуємо Вас до дискусії стосовно актуальної тематики

" МЕТРОЛОГІЯ. ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ: СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ "

Всі відгуки та пропозиції будуть висвітлені у розділі "Новини та публікації".

Матеріали надавайте до секретаріату або скористайтесь формою зворотнього зв'язку !

УДК 001.4:389:006.354

АКАДЕМІЯ МЕТРОЛОГІЇ УКРАЇНИ

(За ініціативою Львівського відділення)

paholuk@ukr.net

 

МЕТРОЛОГІЯ. ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ: СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ

МЕТРОЛОГИЯ. ТЕРМИНЫ М ОПРЕДЕЛЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРАКТОВКИ

METROLOGY. TERMS AND DEFINITIONS: MODERN INTERPTETATION

 

Розглянуті і проаналізовані основні питання сучасної метрологічної термінології. Проведений порівняльний аналіз основних метрологічних термінів чинного в Україні ДСТУ 2681-94 та Міжнародного словника з метрології VIM3, який відображає розвиток поняттєво-термінологічного забезпечення сучасної метрології. Обґрунтовано потребу розроблення нового нормативного документу  “Метрологія. Терміни та означення” та вироблені рекомендації щодо його структури.

 

Рассмотрены и проанализированы основные вопросы современной метрологической терминологии. Проведен сравнительный анализ основных метрологических терминов действующего в Украине ДСТУ 2681-94 и Международного словаря по метрологии VIM3, который отражает развитие понятийно-терминологического обеспечения современной метрологии. Обоснована необходимость разработки нового нормативного документа “Метрология. Термины и определения” и выработаны рекомендации относительно его структуры.

 

The International Dictionary of Metrology reflects the development of conceptual and terminological provision of modern metrology. VIM3 introduction into the metrological practice substantially broadens the scope of its research in such areas of human activity as medicine, trade, economics, industry, education, psychology, sociology, ecology, qualimetry, etc. This event requires improvement of the normative and technical documentation in the metrology field.

Current in Ukraine DSTU 2681-94 "Metrology. The terms and definitions "do not meet the modern terminology requirements. First of all, interpretation of key concept of metrology - "measurement" and related concepts "value" and "measured value" should be extended compared with the current DSTU 2681-94.

Consequently, there is an urgent need to develop a new regulatory document "Metrology. Terms and definitions ", harmonized, first of all, with VIM3 and other international normative documents.

The structure of the new normative document "Metrology. Terms and definitions " was proposed. Its formation methodology have to consider both new terms from VIM3 [2] and terms from DSTU 2681-94 and other normative documents and scientific works, based on their content and relevance.

The use in the metrological practice of the only internationally recognized terms enables to provide an adequate approach to understanding the essence of the measurements, assessing the accuracy and quality of the measurement results, the metrological provision of measurements, metrological traceability and mutual recognition of the measurement results.

 

Ключові слова: метрологія, вимірювання, величина, вимірювана величина, результат вимірювання, виміряне значення величини, опорне значення величини, похибка вимірювання, невизначеність (непевність)  вимірювання

Ключевые слова: метрология, измерения, величина, измеряемая величина, результат измерения, измеренное значение величины, опорное значение величины, погрешность измерения, неопределенность измерения

Keywords: metrology, measurement, quantity, measurand, measurement result, measured quantity value, reference quantity value, measurement error, measurement uncertainty

 

Вступ. Оскільки Україна стрімко наблизилась до європейської спільноти, то необхідною умовою співпраці зі світовим науковим товариством є усунення технічних бар’єрів, а отже, гармонізація нормативно-технічної документації у сфері метрології. Особливо це стосується понятійно-термінологічного апарату, оскільки метрологія повинна мати універсальну базову основу, чітку й доступну для розуміння користувачів у будь-яких сферах діяльності [1]. 

Введення у метрологічну практику Міжнародного словника з метрології VIM3 [2], який відображає розвиток поняттєво-термінологічного забезпечення сучасної метрології, а також рекомендацій Міжнародного Комітету Мір і Ваг щодо становлення нових задач метрології [3], суттєво розширює сферу її дослідження в таких галузях людської діяльності як медицина, торгівля, економіка, промисловість, освіта, психологія, соціологія, екологія, кваліметрія тощо. 

Чинний сьогодні в Україні ДСТУ 2681-94 “Метрологія. Терміни та визначення” [4] не цілком відповідає сучасним вимогам щодо термінології [5-8]. Отже, виникла гостра необхідність розроблення нового нормативного документу (НД) “Метрологія. Терміни та означення”, що і зумовило тематику даної статті та її актуальність.

Мета роботи та основні завдання досліджень. Метою даної статті є розроблення методології побудови нового нормативного документу  “Метрологія. Терміни та означення”.

Основними завданнями досліджень роботи є:

¨ порівняльний аналіз основних метрологічних термінів ДСТУ 2681-94 та VIM3;

¨ обґрунтування потреби розроблення нового нормативного документу  “Метрологія. Терміни та означення”;

¨ вироблення рекомендацій щодо структури та змісту нового нормативного документу  “Метрологія. Терміни та означення”.

 

1. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТРОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

1.1. Аналіз відмінностей основних метрологічних термінів ДСТУ 2681-94 та VIM3. Насамперед мова йде про розширене трактування порівняно із чинним ДСТУ 2681-94 ключового поняття метрології - “вимірювання” і пов’язаних з ним понять “величина” та “вимірювана величина”, а також термінів “результат вимірювання” та “похибка (результату)  вимірювання”, що видно із відповідних означень, наведених у таблиці 1.

 

Таблиця 1. Метрологія та вимірювання: порівняння означень термінів у ДСТУ 2681-94 та VIM3

Table 1. Metrology and Measurement: Comparison of terms in DSTU 2681-94 and VIM3

№ з/п

ДСТУ 2681-94 [4]

VIM3 [2]

1.1

Метрологія - наука про вимірювання [4, п.4.2].

Метрологія (англ. - metrology) — наука про вимірювання та їх застосування [2, п.2.2].

1.2

Вимірювання - відображення вимірюваних величин їх значеннями шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів [4, п.4.1].

Вимірювання (англ. - measurement) – процес експериментального знаходження (визначення) одного чи більше значень величини, які обґрунтовано можуть бути приписані величині [2, п.2.1].

1.3

Вимірювана величина - Фізична величина чи параметри її залежності, що підлягають вимірюванню [4, п.4.4].

Вимірювана величина (англ. - measurand)  - величина, що підлягає вимірюванню [2, п.2.3].

1.4

(Фізична) величина - властивість, спільна в кількісному відношенні у багатьох матеріальних об’єктів та індивідуальна  в кількісному відношенні у кожного з них [4, п.3.1]

Величина (англ. - quantity) - властивість явища, тіла або речовини, що може бути виражена кількісно у вигляді числа із відмінною (відмітною) ознакою як основою для порівняння [2, п.1.1].

Основою для порівняння (англ. - reference) може бути одиниця вимірювання (одиниця величини), методика вимірювання, стандартний зразок або їх комбінація.

1.5

Результат вимірювання - значення фізичної величини, знайдене шляхом її вимірювання [4, п.5.2].

Результат вимірювання (англ. - measurement result, result of measurement) - набір значень величини, що приписуються вимірюваній величині разом із будь-якою іншою доступною та суттєвою (істотною) інформацією [2, п.2.3].

Зазвичай, результат вимірювання виражається одним виміряним значенням величини і невизначеністю (непевністю) вимірювань.

1.6

Aбсолютна похибка (вимірювання) - різниця між результатом вимірювання та умовно істинним значенням вимірюваної величини [4, п.5.2].

Похибка вимірювання, похибка (англ. - measurement error, error of measurement, error) - різниця між виміряним значенням величини  і опорним значення величини   [2, п.2.16].

1.7

-

Виміряне значення величини (англ. -  measured quantity value) - значення величини, яке представляє результат вимірювання [2, 2.16].

1.8

Умовно істинне значення (фізичної величини); дійсне значення (фізичної величини) - значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і настільки наближене до істинного значення, що його можна використати замість істинного для даної мети [4, п.3.25].

Опорне значення величини, опорне значення (англ. - reference quantity value, reference value) - значення величини, яке використовується як основа для зіставлення зі значеннями величин того ж роду [2, п.5.18].

Опорне значення величини  може бути істинним значенням величини, що підлягає вимірюванню, в такому разі воно невідоме, або прийнятим значенням величини, в такому разі воно відоме.

1.9

 

-

Прийняте значення величини, прийняте значення (англ. - conventional quantity value)  -  значення величини, за угодою приписане величині для даної мети [2, п.2.12].

Прийняте значення величини зазвичай розглядають як таке, що має достатньо малу чи нехтовно малу (для певного аналізу) невизначеність (непевність).

 

Розширення сфери дослідження сучасної метрології відображає відхід від звуженого трактування поняття “вимірюваної величини” лише як “фізичної величини” [4], оскільки згідно з VIM3 [2] фізична величина є тільки однією з ряду можливих вимірюваних величин – фізичних, хімічних, біологічних, психологічних, соціологічних, економічних, оцінок якості продукції тощо. Значення цих величин можна отримати шляхом вимірювання, що являє собою, як зазначено у VIM3 [2], – «процес експериментального знаходження (визначення) одного чи більше значень величини, які обґрунтовано можуть бути приписані величині». А «експериментальне знаходження (визначення)» може бути здійснене такими методами, як сприйняття, спостереження, порівняння, рахування, вимірювання, розпізнавання образів, діагностика, ідентифікація, випробування, контроль, дослідження [1].

Актуальність нової метрологічної термінології видно, також, із аналізу зарубіжних джерел. Зокрема, аналогічно до VIM3 [2] трактують поняття “вимірювання” та “вимірювана величина” у новому нормативному документі (НД) РМГ 29-2013 [9]: «Измерение (величины): процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине» (п.4.1), «Измеряемая величина: величина, подлежащая измерению» (п. 4.1).

Також у статті [10] фахівці Всеросійського НДІ метрології ім. Д.І. Мендєлєєва зазначають, що «основные изменения VIM-3 по сравнению с VIM-2 касаются расширения понятия «измерение» с целью охвата измерений в области химии, медицины, а также включения новых понятий, связанных с неопределенностью измерений и метрологической прослеживаемостью результатов измерений, появление которых в определенной степени также является следствием расширения понятия измерения».

Із наведеними вище поняттями безпосередньо пов'язане таке ключове поняття метрології як  “єдність вимірювань” – стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях, а характеристики похибок або невизначеності (непевності) вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені границі [11], а також поняття  “метрологічної простежуваності” (англ. - metrological traceability), коли отриманий результат вимірювання можна пов’язати  із значенням величини, яке відтворюється національними або міжнародними еталонами через неперервний ланцюг звірянь, для кожного з яких зазначено характеристики невизначеності (непевності) [2].

Отже, у сучасній метрології мова йде не лише про єдність одиниць вимірювання, методів і методик вимірювання, методик опрацювання результатів вимірювальних експериментів, методів оцінювання точності результатів вимірювання тощо, але й про єдність метрологічної термінології. Однак, як видно із табл. 1, деякі ключові терміни, наведені у чинному  ДСТУ 2681-94 [4], відрізняються від їх сучасного трактування згідно із VIM3 [2], що є його суттєвим недоліком.

1.2. Аналіз переваг основних метрологічних термінів із ДСТУ 2681-94 у порівнянні з VIM3. Однак, слід зазначити, що у ДСТУ 2681-94 [4] є означення ряду термінів, які точніше відображають їх метрологічну сутність, ніж у VIM3 [2],  або взагалі відсутні у VIM3 [2]. Зокрема, йдеться про терміни “засіб вимірювальної техніки” (ЗВТ) та “метрологічні характеристики” засобів вимірювальної техніки (див. табл. 2). Стосовно ЗВТ, то у ДСТУ 2681-94 [4] вони чітко розділені на «засіб вимірювань» та «вимірювальний пристрій», чого немає у VIM3 [2]. Також чітко означене поняття “метрологічні характеристики” ЗВТ. І таких прикладів є багато.

 

Таблиця 2. Засоби вимірювальної техніки: порівняння означень термінів

у ДСТУ 2681-94 та VIM3

Table 2. Means of measuring technique: comparison of term definitions

in DSTU 2681-94 and VIM3

№ з/п

ДСТУ 2681-94 [4]

VIM3 [2]

2.1

Засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань  і має нормовані метрологічні характеристики [4, п.6.10].

Примітка.  До засобів вимірювальної техніки відносять засоби вимірювань та вимірювальні пристрої.

Засіб вимірювань (англ. - measuring instrument) - пристрій, що використовується для виконання вимірювань окремо або у поєднанні з одним або декількома додатковими пристроями [2, п.3.1].

Примітка 1. Засіб вимірювань, який можна використовувати окремо, є вимірювальною системою (англ. - measuring system).

Примітка 2. Засіб вимірювань може бути показувальним

вимірювальним приладом (англ. - indicating measuring instrument) або матеріальною мірою (англ. - material measure)  .

2.2

Метрологічні характеристики -

характеристики засобів вимірюваної техніки, які нормуються для визначення результату вимірювання та його похибок [4, п.7.1].

 

-

2.3

Засіб вимірювань - засіб вимірювальної техніки,  - технічний засіб, який реалізує процедуру вимірювань [4, п.6.11].

-

2.4

Вимірювальний пристрій - засіб вимірювальної техніки,  в якому виконується лише одна із складових частин процедури вимірювань (вимірювальна операція) [4, п.6.11].

-

 

Отже, у разі формування нового нормативного документу “Метрологія. Терміни та означення” доцільно враховувати як нові терміни VIM3 [2], так і терміни ДСТУ 2681-94 [4] та інших НД і наукових праць, виходячи з їх змісту та актуальності [12-14].

 

2. ВИРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО СТРУКТУРИ НОВОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ “МЕТРОЛОГІЯ. ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ”

Насамперед, необхідно затвердити структуру нового НД “Метрологія. Терміни та означення”. З цією метою було проаналізовано структуру і зміст чинного ДСТУ 2681-94 [4] та VIM3 [2]. Зроблено висновок про те, що основні змістові розділи ДСТУ 2681-94 є досить вдалими і їх варто взяти за основу. Крім того, вони добре гармонізовані з структурою VIM3 (таблиця 3). Враховуючи положення Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» [9], доцільно ввести у зміст пропонованого НД розділ під назвою «Метрологічна діяльність».

Використання у метрологічній практиці єдиних, визнаних на міжнародному рівні термінів дає змогу забезпечити адекватний підхід до розуміння суті вимірювань, оцінювання точності та якості результатів вимірювань, до метрологічного забезпечення вимірювань, метрологічної простежуваності та взаємного визнання результатів вимірювань.

Зокрема, доцільно акцентувати увагу на трактуванні понять, які або “застарілі” порівняно із VIM3 [2], або взагалі відсутні у ДСТУ 2681-94 [4]:

• поняття “вимірювання” і пов’язані з ним поняття “величина” та “вимірювана величина”;

• поняття, які характеризують точність вимірювань - “похибка (результату)  вимірювання” і “непевність (результату) вимірювання”;

• нові поняття, які характеризують якість вимірювань - “метрологічна простежуваність”, “метрологічне співставлення” та “метрологічна сумісність” результатів вимірювань;

• поняття “метрологічної відповідності” засобів вимірювальної техніки, зокрема, їх “верифікації”,  “калібрування” та “валідації”.

 

Таблиця 3. Структура пропонованого нового НД “Метрологія. Терміни та означення”

Table 3.  Structure of the proposed new regulatory document Metrology. Terms and efinitions

№ з/п

Пропонований НД

ДСТУ 2681-94 [4]

VIM3 [2]

1

Галузь використання

Галузь використання

Introduction

2

Основні положення

Основні положення

Conventions

3

Метрологія та її розділи

-

-

4

Величина та її одиниці

Фізична величина та її одиниці

Quantities and units

5

Вимірювання

Вимірювання

Measurement

6

Характеристики вимірювань

Характеристики вимірювань

Measurement

7

Засоби вимірювальної техніки

Засоби вимірювальної техніки та методи вимірювань

Devices for measurement

8

Характеристики засобів вимірювальної техніки

Характеристики засобів вимірювальної техніки

Properties of measuring devices

9

Методи вимірювань

-

-

10

Еталони одиниць величин

Еталони одиниць фізичних величин

Measurement standards (Etalons)

11

Метрологічна діяльність

Метрологічна служба та її діяльність

-

13

Бібліографія

Список використаних джерел

Bibliography

14

Алфавітний покажчик

Алфавітний покажчик

Alphabetical index

 

            ВИСНОВКИ

1. Суттєве розширення номенклатури вимірюваних величин, зумовлене введенням в метрологічну практику Міжнародного словника з метрології VIM3, який відображає розвиток поняттєво-термінологічного забезпечення сучасної метрології, і становленням нових задач метрології в таких сферах людської діяльності, як кваліметрія, медицина, торгівля, економіка, промисловість, освіта, психологія, соціальна сфера тощо, потребує вдосконалення метрологічної термінології.

2. Чинний сьогодні в Україні ДСТУ 2681-94 “Метрологія. Терміни та визначення” не цілком відповідає сучасним вимогам щодо термінології, зокрема, щодо трактування ключового поняття метрології - “вимірювання” і пов’язаних з ним понять “величина” та “вимірювана величина”, що вказує на потребу розроблення нового нормативного документу  “Метрологія. Терміни та означення”, гармонізованого, насамперед, з VIM3 та іншими міжнародними нормативними документами.

3. У процесі формування нового нормативного документу “Метрологія. Терміни та означення” доцільно враховувати як нові терміни VIM3, так і терміни ДСТУ 2681-94 та інших нормативних документів і наукових праць, виходячи з їх змісту та актуальності [12-14].

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ !!!

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Володарський Є. Т. Понятійно-термінологічні аспекти сучасної метрології / Є.Т. Володарський, Л. О. Кошева // Український метрологічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 3 – 10.
 2. International vocabulary of metrology: Basic and general concepts and associated terms (VIM3). JCGM 200:2012 (E/F). – 91 р.
 3. Evolving Needs for Metrology in Trade, Industry and Society and the Role of the BIPM:  A report prepared by the CIPM for the governments of the Member States of the Metric Convention. - Intergovernmental Organization of the Metric Convention, 2007. - 148 р.
 4. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94.  – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 68 с. - (Державний стандарт України).
 5. Дорожовець М.  Проблеми термінології Державного стандарту України ДСТУ 2681 «Метрологія. Терміни та визначення» / М. Дорожовець, Б. Стадник // Вісник: Проблеми української термінології. Матеріяли 6-ї Міжнародної наукової конференції. – 2000. – № 402. – 420 с.
 6. Основи метрології та вимірювальної техніки: [підручник для вузів у двох томах]/ [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; За ред. професора Б.І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”. - 2005. - Т1. Основи метрології. – 532 с.; Т2. Вимірювальна техніка. – 656 с.
 7. Микийчук М. М. Метрологічне забезпечення якості продукції на етапі виготовлення / М. М. Микийчук. – Монографія, вид-во Черемош, 2014. – 265 с.
 8. Неєжмаков П. І. Реформа SI та перебудова системи еталонів електричних одиниць / П. І. Неєжмаков, Ю. Ф. Павленко, Н. М. Маслова // Український метрологічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 3 – 13
 9. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения: РМГ 29-2013. - [Введен 2015-01-01]. – М.:  Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. – 56 с.
 10. Чуновкина А. Г. О характеристиках качества измерений и результатов измерений / А. Г. Чуновкина, Н. А. Бурмистрова // Системи обробки інформаці. - 2012. – Вип. 1 (99). - С. 2-5.
 11. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, №1314-VIІ від 05.06.2014р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2014 – (Бібліотека офіційних видань). – 28 с. – (Закон України).
 12. Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання: ДСТУ ISO 10012:2005 (ISO 10012:2003 IDT). – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 19 с. - (Національний стандарт України).
 13. Точність (правильність) і прецизійність методів і результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення: ДСТУ ГОСТ ISO 5725-1:2005. - [Чинний від 2005-30-12]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. –21 с. - (Національний стандарт України).
 14. International Vocabulary of Terms in Legal Metrology: International document OIML D VIML2. - 3rd Committee Draft (VIML2 3CD). - 2011. - 69 р.

 

REFERENCES

 1. Volodarskyy Y. Terminological aspects of modern metrology / Ye.T. Volodarskyy, L.O. Kosheva // Ukrainian Metrological Journal, 2012. – № 1. - P. 3 - 10.
 2. International vocabulary of metrology: Basic and general concepts and associated terms (VIM3). JCGM 200:2012 (E/F). – 91 р.
 3. Evolving Needs for Metrology in Trade, Industry and Society and the Role of the BIPM:  A report prepared by the CIPM for the governments of the Member States of the Metric Convention. - Intergovernmental Organization of the Metric Convention, 2007. - 148 р.
 4. Metrology. Terms and Definitions: DSTU 2681-94. - [In force of 1996-01-01]. - Kyiv: State Standard of Ukraine, 1994. - 68 p. - (State Standard of Ukraine).
 5. Dorozhovets M. Problems of the terminology of the State Standard of Ukraine DSTU 2681 "Metrology. Terms and definitions »/ M. Dorozovets, B. Stadnyk // Bulletin: Problems of Ukrainian terminology. Materials of the 6th International Scientific Conference, 2000. – № 402. - 420 p.
 6. Fundamentals of Metrology and Measuring Technology: [textbook for universities in two volumes] / [M. Dorozevets, V. Motalo, B. Stadnyk, and others.]; Ed. professor B.I. Stadnyk - Lviv: Lviv Polytechnic National University. - 2005. - T1. Fundamentals of Metrology. - 532 p .; T2 Measuring technique. - 656 p.
 7. Mykyychuk M. M. Metrological assurance of product quality at the manufacturing stage / M. M. Mykyychuk. - Monograph, Cheremosh, 2014. - 265 p.
 8. Neezhmakov P. I. Reform of SI and reorganization of the electric units system / P. I. Neyezhmakov, Yu. F. Pavlenko, N. M. Maslova // Ukrainian Metrological Journal, 2013. - № 1. - P. 3 – 13.
 9. State system for ensuring the measurements uniformity. Metrology. General terms and definitions: RMG 29-2013. - [Begun 2015-01-01]. - M .: Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification, 2015. - 56 p.
 10. Chunkovina A. G. On characteristics of measurement quality and measurement results / A. G. Chunkovina, N. A. Burmistera // Systems of information processing, 2012. - Exp. 1 (99). - P. 2-5.
 11. The Law of Ukraine "On Metrology and Metrological Activity", № 1314-VIІ dated 05/06/2014. / Verkhovna Rada of Ukraine. - Officer kind. - K.: Parlam. Kind-2014, - (Library of Official Publications). - 28 p. - (Law of Ukraine).
 12. Measurement management systems. Requirements for measurement processes and measuring equipment: DSTU ISO 10012: 2005 (ISO 10012: 2003 IDT). - [Effective from 2007-01-01]. - K .: Derzhspozhyvstandart of Ukraine, 2007. - 19 p. - (National Standard of Ukraine).
 13. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 1: General principles and definitions: DSTU GOST ISO 5725-1: 2005. - [Effective from 2005-30-12]. - K .: Derzhspozhyvstandart of Ukraine, 2006. - 21 p. - (National Standard of Ukraine).
 14. International Vocabulary of Terms in Legal Metrology: International document OIML D VIML2. - 3rd Committee Draft (VIML2 3CD). - 2011. - 69 р.
Дата публікації : 08.31.2020

26 серпня 2020 року підписана УГОДА   з ТОВ "Центр Розвитку Якості" про співпрацю у сфері :

      - розроблення та оцінювання систем менеджменту;

      - підготовки виробництва та оцінювання відповідності продукції, а також виконання робіт та надання послуг;

      - підтримки компетентності персоналу та її оцінювання

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академія метрології України. Всі права захищено.