Академія метрології України

Журнал «Метрологія та прилади»

Дата публікації : 03.14.2014

Український науковий журнал,

включений в міжнародну наукометричну базу

 Index Copernicus
 

ISSN 2307-2180

Журнал  ( ознайомитися:   2013, 20142015, 2016,  2017,  2018,  2019,  2020,  2021)
    - зареєстровано у Міністерстві юстиції України, свідоцтво серія КВ № 22796-12696ПР  від 03.07.2017
    - включено  до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії" (категорія Б), затвердженого Наказом МОН України від 17.03.2020 № 409"

   - включено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus, лист від 08.03.2013;  ICV 2018 = 56,77

Співзасновники: «Академія метрології України», Харківський національний університет радіоелектроніки, Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів "ДП Укрметртестстандарт", ТОВ виробничо-комерційна фірма «ФАВОР, ЛТД».

Галузь науки: технічні (Спеціальність - 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка")

САЙТ ЖУРНАЛУhttps://mmi-journal.org/

Спеціалізації:

-  Методи і засоби метрологічного забезпечення виробництва;

-  Акредитація, повірка, калібрування. Метрологічна атестація та експертиза;

-  Розробка нових та удосконалення діючих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

   Практичні рекомендації з експлуатації та ремонту приладів;

-  Еталонна база. Забезпечення єдності, достовірності та необхідної точності вимірювань;

-  Державні та контрольні випробування. Реєстр ЗВТ і стандартних зразків;

-  Метрологічні центри і служби. Досвід підвищення ефективності повірочних

   (калібрувальних) і точності вимірювальних робіт;

-  Законодавча і нормативна бази;

-  Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку метрології та приладобудування.


Видається з 2006 р.
Передплатний індекс: 92386.

Заступник головного редактора: д.т.н., проф. Большаков Володимир Борисович.
Науковий редактор - відповідальний секретар: Винокуров Леонід Ісаакович.

Редакційна колегія (склад ).

Бланк рецензії наукової статті, представленої до публікації у журналі  (скачать)

Адреса редакції: вул. Рижевська, 11 к.2, м. Харків, 61001.
Тел.: (057) 703-23-28, (095) 00-68-665.
 E-mail: metrolog-prylady@ukr.net

Вимоги до оформлення та подання статей до журналу:

Скачать : requirements_MtP.pdf

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академія метрології України. Всі права захищено.