Академія метрології України

Відділення законодавчої метрології

Дата публікації : 07.22.2015

Відділення курирує дійсний член АМУ, д.т.н., с.н.с. Косач Наталія Ігорівна.

Н.І.Косач – за фахом інженер-електрофізик, закінчила Харківський політехнічний інститут (1986 р.). Відтоді працювала на посадах: 1986–2011 р. – інженера, наукового, старшого і провідного наукового співробітника, 2011–2012 р. – директора, 2012–2013 р. – провідного наукового співробітника Наукового центру «Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин» Національного наукового центру «Інститут метрології» (Харків); 2013–2014 р. – професора кафедри «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості (СНУЯіП); від 2014 року по цей час – професора кафедри «Авіаційні прилади та вимірювання» Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ».

Від 2003 р. до 2013 р. була заступником Голови Технічного комітету «Витратометрія» Євро-Азійського співробітництва державних метрологічних установ (КООМЕТ). Член двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (ННЦ «Інститут метрології» і УІПА, м. Харків). Керує аспірантами.

            Наукова діяльність (к.т.н. – 1993 р., с.н.с. – 2000 р., д.т.н. – 2008 р.) пов’язана зі створенням, удосконаленням та гармонізацією еталонної бази України; розробленням державних стандартів, нормативних документів з метрології, систем управляння якістю; розробленням, калібруванням, атестацією засобів вимірювання гідродинамічних параметрів у поверхневому діяльному шарі Океану та витрати речовин у різних галузях національної економіки,. Авторка більш 90 наукових робіт та 13 державних стандартів.

           

Відділення законодавчої метрології АМУ вирішує задачі, які спрямовані на забезпечення єдності, простежуваності і точності вимірювань в інтересах суспільства, довіри до результатів вимірювання. Предметом діяльності Відділення є установлення обов’язкових технічних і юридичних вимог стосовно застосування одиниць фізичних величин, еталонів, методів і засобів вимірювань.

Стосовно реалій сьогодення найбільш актуальними для АМУ, виходячи зі сучасного стану України, де існує незбалансований, недостатньо організований ринок і національне господарство та некомпетентне суспільство, а також законодавчої метрології і перспектив її розвитку, які обумовлені відмовою від всеохоплюючої нормативної регламентації, необхідністю розвитку самостійності, підприємливості й ініціатив у використанні високоефективних методів управління в умовах переходу до ринкових відношень, є:

- розвиток міжнародних зв’язків та налагодження міжнародної співпраці в сфері законодавчої метрології з метою вирішення актуальних проблем національної метрології;

- сприяння розвитку національної метрології, ефективності застосування її досягнень у різних галузях науки, економіки, освіти, відповідності державної метрологічної системи України глобальній системі вимірювань, захисту суспільства від недостовірних результатів вимірювання та недоброякісних дій в сфері метрології;

- підтримка вільного обміну знаннями, досвідом та спеціалістами у галузі метрології, забезпечення вільного доступу до відповідної інформації, видання наукових праць з законодавчої та фундаментальної метрології;

- участь в експертизі національних стандартів, забезпечення їхньої доступності зацікавленим спеціалістам;

- розробка та впровадження у вищі навчальні заклади гармонізованих та актуалізованих систем управління якістю надання освітянських послуг.

Підходи до вирішення цих завдань законодавчої метрології регламентуються як документами Міжнародної організації законодавчої метрології (ОIML), Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), Міжнародної електротехнічної комісії (IEC), так й Уставом АМУ і Законами України:

- «Про метрологію та метрологічну діяльність», від 05.06.2014 № 1314-VII (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1314-18),

- «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», від 15.01.2015 № 124-VIII (набуває чинності з 10.02.2016 р.) (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19),

- «Про стандартизацію», від 05.06.2014 № 1315-VII (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1315-18).

applemint.eu - створення сайту.

Copyright © 2012-2013 Академія метрології України. Всі права захищено.